DUYURU & HABER DETAYI

VERASET İLAMI NEDİR? NASIL ÇIKARILIR?

Veraset ilamı

Bir kimsenin vefatının ardından mirasçılarının kimler olduğunun tespiti için gerekli olan belgedir. Veraset ilamı, mirasın paylaşılması veya reddi miras için de gereklidir. Peki, veraset ilamı nasıl çıkartılır, veraset ilamı dilekçesi nasıl yazılır?.. İşte cevapları…

 

Veraset ilamı

 

 

Veraset ilamı nedir?

 

Veraset ilamı, bir kimsenin vefatı halinde, mirasçılarının kim olduğunun tespit edilmesi açısından Sulh Hukuk Mahkemesi'nden talep edilen ve mirasçıların listesini içeren hukuki belge olarak karşımıza çıkıyor. Ölüm halinde, murisin mirasçılarının kim olduğu, mirasçılık hakkına kimlerin sahip olduğu bu belgede gösterilir. Yani, aksine bir durum olmadıkça, veraset ilamında adı mirasçı olarak geçenler, murisin (vefat eden kimsenin) mirasından pay almaya hak kazanıyorlar.

 

 

Veraset ilamı ne işe yarar?

 

Veraset ilamında, mirasçılarla birlikte, mirasçıların hangi oranda hak sahibi olduğu da gösteriliyor. Bu oran malların bölüştürülmesinde büyük önem taşıyor. Diyelim ki tapuda bir gayrimenkul mevcut ve bu durumda veraset ilamında belirtilen oran uyarınca bu gayrimenkul murislere bölüştürülüyor.  Ya da bankada bulunan para da murislere belirtilen oranda bölüştürülüyor.

 

 

Veraset ilamı nereden alınır?

 

Veraset ilamı Sulh Hukuk Mahkemesi'nden talep edileceği gibi noterden de alınabiliyor. Veraset ilamını Sulh Hukuk Mahkemesi'nden alacaksanız bir dilekçeyle birlikte mahkemeye başvurmanız gerekiyor. Bu durumda Sulh Hukuk Mahkemesi ilgili nüfus biriminden sizinle alakalı nüfus kaydını talep edip mirasçı olup olmadığınızı tespit ediyor. Veraset ilamını noterden almak istiyorsanız bu durumda notere veraset ilamı için başvurduğunuzda öncelikle nüfus kayıtlarınız incelenip mirasçı olup olmadığınıza bakılıyor. Mirasçıysanız veraset ilamını çıkartabiliyorsunuz.

 

 

Veraset ilamı nasıl çıkartılır?

 

Veraset belgesi, ölen bir kimsenin mirascılarını ve onların gösteren mahkemelerce verilen bir belgedir. Veraset ilamı müracatının vefat durumundan sonraki bir ay içinde yapılması gerekiyor. Veraset ilamı çıkarmak için gerekli belgeleri şöyle sıralayabiliriz...

 

Veraset ilamı çıkarmak için gerekli ön belgeler; 

 

Sulh Hukuk Mahkemesi’ne yazılacak talep dilekçesi ve nüfusa kayıtlı olunan nüfus müdürlüğünden alınacak aile nüfus kaydından oluşmaktadır. Veraset ilamı çıkarmak için  bir sınırlama olmamakla birlikte, Türkiye'nin her yerindeki mahkemeler başvuru için yetkilidir. Ancak işlerin daha hızlı olması açısından genellikle bölgedeki mahkemeler tercih ediliyor.

 

Birden fazla mirasçı olması durumunda, mirasçılardan yalnızca birinin talepte bulunması yeterli görülüyor.. Diğer mirasçılar da dilekçeye ekleniyor. Hükmedilen mahkeme kararı, tüm mirasçılar için aynı sonucu doğuruyor.. 

 

Dilekçede bulunması gereken en önemli belgelerden bir tanesi de miras bırakanın “nüfus kayıt örneği”dir. 

 

Mahkeme, ölenin nüfus kaydının bulunduğu yerdeki nüfus idaresine yazı yazarak, o kişinin aile durum tablosunu getirtir. Uygulamada, genel olarak iki tanık dinlendiği görülüyor. Bu bilgiler doğrultusunda da mahkeme, mirasçıları ve miras paylarını tespit ediyor.

 

 

Veraset ilamı almak şart mıdır?

 

Bir kimsenin ölümünden sonra gerekli merciler önünde meşrulaştırılması ve hukuksal sonuçların karşılandığı onaylanana kadar yapılması gerekenler arasında veraset ilamı almak bulunuyor.

 

Veraset ilamı, bir kimsenin vefatı halinde, yakınlarına kendisinden kalan mirasın ve mirasçıların kimler olduğunu gösteren belge olarak karşımıza çıkıyor. Veraset ilamı ölüm gerçeğinin hukuk platformunda tescil edildiği bir zorunluluk olarak ifade ediliyor.

 

Veraset ilamı çıkarmak için  bir sınırlama olmamakla birlikte, Türkiye'nin her yerindeki mahkemeler başvuru için yetkilidir. Ancak işlerin daha hızlı olması açısından genellikle bölgedeki mahkemeler tercih ediliyor. Söz konusu ilam noterden de çıkarılabiliyor.

 

Alınan veraset ilamında mirasçılara kalan mirasın, para veya mal mülk olmaması; bunun aksine vergi borcu veya banka borcu gibi borçların kalması durumunda, mirasçılar reddi miras işleminde bulunarak mirasın reddini isteyebilir. Peki mirasın reddi nasıl olur?

 

 

Mirasın reddi nasıl olur?

 

Mirasın reddi davasında yetkili mahkeme mirasbırakanın en son ikamet ettiği yer Sulh Hukuk Mahkemesi oluyor.

Miras, üç ay içinde reddedilebiliyor. Bu süre, yasal mirasçılar için mirasçı olduklarını daha sonra öğrendikleri ispat edilmedikçe mirasbırakanın ölümünü öğrendikleri; vasiyetname ile atanmış mirasçılar için mirasbırakanın tasarrufunun kendilerine resmen bildirildiği tarihten itibaren işlemeye başlıyor.

 

Koruma önlemi olarak terekenin yazımı halinde reddi miras süresi, yasal ve atanmış mirasçılar için yazım işleminin sona erdiğinin sulh hakimi tarafından kendilerine bildirilmesiyle başlıyor.

 

Süresi içinde yapılmış olan ret beyanı, mirasın açıldığı yerin sulh mahkemesince özel kütüğüne yazılıyor ve reddeden mirasçı isterse de kendisine reddi gösteren bir belge veriliyor. Tutanağın ve kütüğün nasıl tutulacağı da tüzükle düzenleniyor.

 

 

Veraset ilamı reddi miras nedir?

 

Terekeye dahil haklar ve borçlar mirasçılara bir bütün olarak intikal ediyor. Mirasçılar sadece terekedeki mal ve hakların yanı sıra murise ait borçları da üstlenmiş oluyorlar. Terekenin bir bütün olarak ve kanundan dolayı mirasçılara geçmesine kanunda külli halefiyet ilkesi deniyor.

 

Mirasçılar mirası kabul edip etmemekte serbesttirler. Veraset ilamı reddi miras ile mirasçının murisin ölümünü öğrendiği andan itibaren 3 ay içinde sulh mahkemesine yazılı veya sözlü olarak mirası reddettiğini açıklaması lazımdır. Veraset ilamı alındıktan sonra mirasın reddedilmesi ile tüm miras kayıtsız şartsız reddedilmiş oluyor.

Mirasçılar murisin borçlarından, terekeye dahil mallarla değil, aynı zamanda kendi malvarlığıyla da sınırsız ve zincirleme olarak sorumlu oluyorlar. Her mirasçı terekedeki borçların tamamından sorumludur. Bu sorumluluktan kurtulmanın yolu mirası red veya mirasın tasfiyesini istemektir. Veraset ilamı reddi miras ile miras reddedilmiş oluyor.

 

 

İştirak halinde mülkiyet ilkesi nedir?

 

Miras kendiliğinden ve bir bütün olarak mirasçıların hepsine birden geçiyor. Yani, birden fazla mirasçı tereke üzerinde iştirak halinde malik sıfatıyla hak sahibi olurlar. Taksim anına kadar herhangi bir mirasçı, tereke malları üzerinde bir hak iddia edemiyor ve kendi hissesi üzerinde de tasarrufta bulunamıyor. Mirası hep birlikte kazanmış olan mirasçıların taksime kadar meydana getirdikleri topluluğa miras şirketi deniyor.

 

 

Veraset ilamı dilekçesi nedir?

 

Veraset ilamı belgesi bilindiği üzere Sulh Hukuk Mahkemelerine başvuruda bulunarak alınıyor. Söz konusu belge için dilekçe vermek gerekiyor.

 

Yasal mirasçıların kimler olduğunu gösteren veraset ilamının alınabilmesi için Sulh Hukuk Mahkemesine başvuruda bulunmak gerekiyor. Başvuru için ise, veraset ilamı dilekçesi, ölüm belgesi ve nüfus kayıt örneği gerekiyor. Söz konusu veraset ilamı dilekçe örneği aşağıda yer alıyor;

 

Veraset ilamı dilekçesi örneği şöyledir;

 

 

... SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

 

Davacı  :   (Veraset edenin babası, annesi, eşi veya kardeşi açabilir) Adres

Davalı  :    Hasımsız

Dava    :    Veraset

Olaylar :

 

..............................ili, ............................ İlçesi, ...............hane, ..............cilt, ..............sahife  nüfusuna kayıtlı (oğlum/eşim/kardeşim) .............................................. ......./........./.......... tarihinde askerlik vazifesini ifa ederken vefat etmiştir. Geride kanuni mirasçı olarak ..................................................................(babası/ annesi/ eşi/ çocukları) ................................... bırakmıştır.

 

 

Veraset ilamının düzenlenip, tarafımıza verilmesi için işbu davanın açılması zarureti doğmuştur. 

 

 

Hukuki, sebepler:    M.K. ve ilgili mevzuat

Deliller    :     Nüfus kayıtları ve tanık beyanları

Talep    :    Belirttiğim nedenlerden dolayı bir suret veraset ilamının düzenlenip tarafıma verilmesini saygıyla arz ederim. 

 

 

...../......../20...

 

(Davacı)

(baba,anne,eş,kardeş)